Aktualności:
12.12.19 16:56 - Akademia Maluszków · Zapraszamy dzieci w wieku 2-4 lat na zajęcia twórcze dla najmło...Więcej
20.08.18 00:17 - WARSZTATY DECOUPAGE · Zapraszamy na warsztaty decoupage dla osób dorosłych,które odbędą...Więcej
30.12.17 14:37 - FOTO PASJA - warsztaty fotogra... · Zapraszamy dzieci/młodzież w wieku 7 - 14 lat na warsztaty fotografi...Więcej
30.12.17 14:29 - FABRYKA RZECZY ŁADNYCH - zaj... · Zapraszamy dzieci i młodzież na nasze zajęcia twórcze, w ramach kt...Więcej
10.02.17 20:52 - Kurs decoupage · Informujemy, ze kurs "Decoupage - pierwsze kroki" odbędzie się po ze...Więcej

AKADEMIA TWÓRCZEGO ROZWOJU ZAKĄTEK

Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez Akademię Twórczego Rozwoju ZAKĄTEK

1. Definicje:
a) Organizator - Teresa Kuc, firma NEW-ART, prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą
w Rzeszowie przy ul. Akacjowej 58;
b) Uczestnik - osoba biorąca udział w Zajęciach;
c) Klient - osoba zawierająca umowę z Organizatorem o świadczenie usług zawartych w ofercie Organizatora;
d) Zajęcia - zajęcia z udziałem Dzieci lub Rodziców oferowane przez Organizatora;
e) Usługi - Zajęcia oraz wszelkie inne usługi zawarte w ofercie i świadczone przez Organizatora ;
f) Bilet - dokument stanowiący dowód uiszczenia opłaty za jednorazową Usługę;
g) Karnet - dokument stanowiący dowód uiszczenia opłaty za Usługi, uprawniający do skorzystania z jednej wybranej Usługi w ilości co najmniej 2 (dwa) razy w określonym terminie.


2. Postanowienia:
2.1 Organizator świadczy oferowane Usługi na podstawie następujących umów:
a) umowa o świadczenie Usługi jednorazowej, na podstawie wykupionego Biletu na wybraną Usługę;
b) umowa o świadczenie Usługi przez czas określony, na podstawie wykupionego Karnetu;
2.2. W zajęciach przeznaczonych wyłącznie dla Dzieci, udział Opiekuna jest możliwy wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Organizatora (informacja o takiej możliwości jest podawana w opisie zajęć; w przeciwnym wypadku musi być uzgodniona ustnie).
2.3. Korzystanie z Usług możliwe jest wyłącznie po opłaceniu z góry wybranych Usług. W przypadku rezygnacji
z opłaconego Biletu lub Karnetu Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztu opłaconych Usług.
2.4. Organizator ma prawo do telefonicznych kontaktów z Klientem, związanych z organizacją zajęć.
2.5. W razie niewykonania Usługi z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo do skorzystania z równorzędnej Usługi zamiennej w terminie uzgodnionym z Organizatorem. W razie nieskorzystania
z zaproponowanej Usługi zamiennej Uczestnikowi przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystaną Usługę.
2.6. W razie nieskorzystania przez Uczestnika z opłaconych Usług z przyczyn leżących po stronie Klienta, Organizator może zapewnić zamienną Usługę równorzędną - warunkiem jest powiadomienie Organizatora
o nieobecności najpóźniej do 5 godzin przed ustaloną godziną rozpoczęcia zajęć. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną Usługę.
2.7. Uczestnicy korzystający z Usług na podstawie Karnetów maja pierwszeństwo wzięcia udziału w
Zajęciach przed innymi Uczestnikami.
2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczania zdjęć z Zajęć na stronie internetowej Akademii.